Slovník webaře

Přehled klíčových pojmů, které se vám budou hodit.

Zobrazit vše

Bootstrap

Bootstrap je populární open-source framework pro vývoj responsivních a mobilně přátelských webových stránek a aplikací. Byl vyvinut týmem vývojářů ve společnosti Twitter a je distribuován pod licencí MIT.

Hlavními rysy Bootstrapu jsou:

 1. Responsivní grid systém: Bootstrap poskytuje flexibilní a snadno použitelný grid systém, který umožňuje vytvářet layouty webových stránek, které se přizpůsobují různým velikostem obrazovek a zařízení.
 2. Předdefinované styly a komponenty: Framework nabízí širokou škálu předdefinovaných CSS tříd pro stylování textu, tlačítek, formulářů, navigačních menu, obrázků a dalších prvků, což zjednodušuje vývoj a zajišťuje konzistentní vzhled a chování.
 3. JavaScript pluginy: Bootstrap obsahuje řadu JavaScript pluginů, které přidávají interaktivitu a dynamické chování do webových stránek. To zahrnuje například modální okna, rozbalovací nabídky, karusely a mnoho dalšího.
 4. Flexbox a CSS vlastnosti: Framework využívá moderní techniky jako je Flexbox layout a další CSS vlastnosti, což umožňuje jednodušší manipulaci s layoutem a styly.

Díky těmto vlastnostem je Bootstrap oblíbeným nástrojem mezi vývojáři webových stránek a aplikací, kteří chtějí rychle a efektivně vytvářet moderní a responzivní uživatelské rozhraní.

CMS (Content Management System)

CMS je zkratka pro Content Management System, což je softwarová aplikace nebo platforma, která umožňuje vytváření, editaci, správu a publikaci obsahu na webových stránkách bez nutnosti znalosti programování nebo webdesignu. Jedná se o nástroj, který usnadňuje správu obsahu a umožňuje uživatelům snadno aktualizovat a upravovat své webové stránky a digitální média.

Hlavními rysy CMS jsou:

 1. Jednoduchost použití: CMS nabízí intuitivní uživatelské rozhraní, které umožňuje snadnou správu obsahu pomocí editorů s bohatým textem, formulářů, obrázků, videí a dalších prvků.
 2. Centralizovaná správa: CMS umožňuje centralizovanou správu všech webových stránek a obsahu prostřednictvím jednoho rozhraní, což usnadňuje aktualizaci a údržbu.
 3. Rozšiřitelnost: CMS často podporuje rozšíření pomocí pluginů nebo modulů, které umožňují přidání nových funkcí a možností podle individuálních potřeb uživatele.
 4. Kontrola verze: Mnoho CMS umožňuje sledování a správu verzí obsahu, což umožňuje zpětné zobrazení a obnovení starších verzí, pokud je to nutné.
 5. SEO optimalizace: Některé CMS obsahují vestavěné nástroje pro optimalizaci obsahu pro vyhledávače, jako jsou přátelské URL adresy, meta tagy, sitemap generátory a další.

CMS je důležitým prvkem pro správu obsahu na webových stránkách a umožňuje jednoduchou a efektivní správu a publikaci obsahu bez technických znalostí.

CSS (Cascading Style Sheets)

CSS je zkratka pro Cascading Style Sheets a je jazyk používaný k definování vzhledu a stylu webových dokumentů napsaných v jazyce HTML nebo XML. Jeho hlavním účelem je oddělit obsah (strukturu) webové stránky od prezentace (vzhledu), což umožňuje snadné a efektivní stylování a formátování webových stránek.

Hlavními rysy CSS jsou:

 1. Selektory: CSS používá selektory k určení, které prvky na stránce budou stylizovány. Selektory mohou být založeny na názvu elementu, třídě, ID, nebo jiných vlastnostech prvku.
 2. Stylovací pravidla: CSS definuje stylovací pravidla, která určují vzhled a chování vybraných prvků. Stylovací pravidla se skládají ze vlastností a hodnot, které nastavují různé vlastnosti prvků, jako je barva, velikost, pozice, atd.
 3. Kaskádování a dědičnost: CSS využívá kaskádování a dědičnost, což umožňuje definovat vlastnosti prvků na základě hierarchie a zapouzdření. To znamená, že vlastnosti definované pro nadřazené prvky mohou být zděděny a uplatněny na jejich podřazené prvky.
 4. Externí styly: CSS umožňuje definovat styly v externích souborech, což usnadňuje jejich sdílení a opakované použití na různých stránkách.
 5. Responsivní design: S pomocí CSS je možné vytvářet responsivní design, který se přizpůsobuje různým velikostem obrazovek a zařízení, což zlepšuje uživatelskou zkušenost a použitelnost webových stránek na mobilních zařízeních.

CSS je klíčovým nástrojem pro tvorbu moderních a atraktivních webových stránek a je často kombinován s jazykem HTML a JavaScriptem pro vytváření komplexních uživatelských rozhraní a interaktivního obsahu.

DNS (Domain Name System)

DNS je zkratka pro Domain Name System, což je distribuovaný systém pro překlad lidsky čitelných doménových jmen na IP adresy, které jsou používány pro identifikaci a lokalizaci síťových zařízení a služeb na internetu. Jedná se o klíčový prvek internetové infrastruktury, který umožňuje uživatelům přístup k webovým stránkám, e-mailovým serverům, FTP serverům a dalším službám pomocí srozumitelných doménových jmen.

Hlavními rysy DNS jsou:

 1. Překlad doménových jmen: DNS překládá lidsky čitelná doménová jména (např. www.example.com) na IP adresy, které jsou používány pro komunikaci mezi počítači a servery na internetu.
 2. Hierarchická struktura: DNS má hierarchickou strukturu, která se skládá z několika úrovní, včetně kořenového serveru, doménových jmen nejvyšší úrovně (TLD), autoritativních serverů pro domény a lokálních resolverů.
 3. Distribuovaný systém: DNS je distribuovaný systém, což znamená, že obsahuje mnoho serverů po celém světě, které spolupracují na překladu doménových jmen a udržování aktuálních informací o doménách.
 4. Záznamy DNS: DNS obsahuje různé typy záznamů, jako jsou A záznamy (pro překlad doménových jmen na IPv4 adresy), AAAA záznamy (pro překlad doménových jmen na IPv6 adresy), MX záznamy (pro určení e-mailových serverů pro doménu) a další.
 5. Caching: DNS podporuje caching, což umožňuje ukládat nedávně použité odpovědi na dotazy a snižovat tak zátěž na DNS servery a zlepšovat výkon a rychlost překladu doménových jmen.

DNS je klíčovým prvkem pro fungování internetu a umožňuje uživatelům snadný a srozumitelný přístup k různým síťovým službám pomocí lidsky čitelných doménových jmen.

Doména

Doména je lidsky čitelná identifikace webového serveru nebo síťového zařízení na internetu. Jedná se o textový řetězec, který je součástí URL adresy a slouží k identifikaci a přístupu k určitému webu, například www.example.com.

Hlavními rysy domény jsou:

 1. Unikátnost: Každá doména na internetu musí být unikátní, což znamená, že nemůže existovat dvě stejné domény, které by identifikovaly různé webové servery.
 2. Struktura: Doména se skládá ze jména (např. "example") a doménového rozšíření (např. ".com"), oddělených tečkou. Doménové rozšíření může být generické (např. .com, .net, .org) nebo národní (např. .cz, .de, .uk).
 3. Registrace: Domény se registrovávají prostřednictvím akreditovaných registrátorů, kteří jsou pověřeni správou doménových jmen v rámci určitého doménového prostoru (např. ICANN pro generické domény).
 4. DNS (Domain Name System): DNS je systém, který překládá lidsky čitelné doménové jméno na IP adresu, která je potřebná pro komunikaci mezi počítači a servery na internetu.
 5. Subdomény: Kromě hlavní domény může být vytvořeno také několik subdomén, které rozšiřují hlavní doménu a umožňují organizaci webových stránek na internetu.

Doména je klíčovým prvkem pro identifikaci a přístup k webovým stránkám a je důležitou součástí internetové infrastruktury.

HTML (HyperText Markup Language)

HTML je zkratka pro HyperText Markup Language a je základní stavební kámen webových stránek. Jedná se o standardizovaný značkovací jazyk používaný k vytváření struktur a obsahu webových dokumentů.

Hlavními rysy HTML jsou:

 1. Značkovací syntaxe: HTML používá značky (tagy), které definují strukturu a význam jednotlivých částí obsahu webové stránky.
 2. Strukturální prvky: HTML obsahuje různé prvky pro definici struktury dokumentu, jako jsou nadpisy, odstavce, seznamy, obrázky, odkazy atd.
 3. Hyperlinky: HTML umožňuje vytvářet odkazy (hypertextové odkazy), které umožňují navigaci mezi různými stránkami a zdroji na internetu.
 4. Formulářové prvky: HTML poskytuje formulářové prvky pro sběr dat od uživatelů, jako jsou textová pole, tlačítka, zaškrtávací políčka, rozbalovací seznamy atd.
 5. Podpora multimédií: HTML umožňuje vkládat různá multimediální obsah, jako jsou obrázky, audio a video soubory, pomocí příslušných elementů.

HTML je základní technologií pro vytváření webových stránek a je často kombinován s CSS (Cascading Style Sheets) a JavaScriptem pro vytváření interaktivních a atraktivních uživatelských rozhraní.

JavaScript

JavaScript je vysokoúrovňový, interpretovaný programovací jazyk, který je běžně používán pro tvorbu interaktivního obsahu na webových stránkách. Jeho hlavním účelem je přidání dynamického chování a interaktivity do webových stránek, což umožňuje reagovat na uživatelské akce, manipulovat s obsahem stránek a komunikovat s uživatelem.

Hlavními rysy JavaScriptu jsou:

 1. Skriptovací jazyk na straně klienta: JavaScript je skriptovací jazyk, který se běžně provádí ve webovém prohlížeči uživatele, což umožňuje okamžitou interaktivitu bez nutnosti komunikace s webovým serverem.
 2. Manipulace s DOM: JavaScript umožňuje manipulaci s DOM (Document Object Model), což je reprezentace struktury HTML dokumentu, a tím dynamicky měnit obsah, styly a chování webových stránek.
 3. Událostní model: JavaScript poskytuje událostní model, který umožňuje definovat a zachytávat různé události, jako jsou kliknutí myší, odeslání formuláře, načtení stránky atd., a reagovat na ně pomocí odpovídajících funkcí.
 4. Asynchronní programování: JavaScript podporuje asynchronní programování pomocí tzv. callback funkcí, Promises a asynchronního kódu, což umožňuje efektivní zpracování operací, které trvají delší dobu (např. načítání dat z externích zdrojů).
 5. Modulární programování: S moderními standardy (ES6 a vyšší) JavaScriptu je možné používat modulární strukturu kódu pomocí importu a exportu funkcí a tříd, což usnadňuje správu a rozšiřování velkých projektů.

JavaScript je klíčovým jazykem pro vývoj moderních webových aplikací a je často používán společně s HTML a CSS pro vytváření interaktivních uživatelských rozhraní, animací, her, webových formulářů a mnoho dalšího.

Online marketing

Online marketing, známý také jako internetový marketing nebo digitální marketing, je soubor strategií, technik a nástrojů využívaných k propagaci produktů nebo služeb pomocí internetu a digitálních kanálů. Cílem online marketingu je oslovit cílovou skupinu uživatelů online prostřednictvím různých online platforem a médii a přimět je k nákupu, registraci, interakci nebo jiné konverzi.

Hlavními rysy online marketingu jsou:

 1. Cílení: Online marketing umožňuje přesné cílení určitých segmentů cílového trhu na základě demografických údajů, chování uživatelů, zájmů, historie nákupů a dalších faktorů, což zvyšuje účinnost reklamy a snižuje ztráty.
 2. Rozmanitost kanálů: Online marketing využívá různé digitální kanály a platformy, jako jsou sociální média, vyhledávače, e-maily, webové stránky, blogy, obsahový marketing, PPC reklamy, affiliate marketing a další, aby oslovil cílovou skupinu na různých místech internetu.
 3. Měřitelnost a analýza: Online marketing poskytuje detailní statistiky a analytické nástroje, které umožňují měřit účinnost kampaní, sledovat konverze, návštěvnost, zisky, návratnost investic (ROI) a provádět potřebné úpravy pro optimalizaci výsledků.
 4. Interaktivita: Online marketing umožňuje interaktivní komunikaci s uživateli prostřednictvím různých kanálů, což zahrnuje odpovídání na komentáře, otázky a recenze, zapojení do diskuzí a vytváření personalizovaných zážitků pro uživatele.
 5. Kreativita a inovace: Online marketing umožňuje využití kreativity a inovace při vytváření atraktivních reklamních kampaní, obsahu, videí, soutěží, akcí a dalších marketingových aktivit, které přitahují pozornost uživatelů a zvyšují angažovanost.

Online marketing je nezbytnou součástí moderního obchodu a podnikání a je klíčovým faktorem pro úspěch firem a značek na internetu.

PHP (Hypertext Preprocessor)

PHP je zkratka pro Hypertext Preprocessor a je serverový skriptovací jazyk navržený pro vývoj dynamických webových stránek a aplikací. Jedná se o jeden z nejpoužívanějších jazyků pro tvorbu obsahu na webu a je často integrován s jazykem HTML pro generování obsahu stránek na základě uživatelských požadavků a interakce s databázemi.

Hlavními rysy PHP jsou:

 1. Embedding: PHP kód může být vložen přímo do HTML stránek pomocí speciálních značek, což umožňuje dynamicky generovat obsah stránek v závislosti na různých podmínkách a proměnných.
 2. Flexibilita: PHP je velmi flexibilní jazyk s mnoha vestavěnými funkcemi a rozšířeními, které umožňují snadné manipulace s textem, obrázky, daty a dalšími prvky.
 3. Interaktivita s databázemi: PHP umožňuje snadnou interakci s různými typy databází, jako jsou MySQL, PostgreSQL, SQLite, a další, což umožňuje ukládat a získávat data z databází pomocí webových stránek.
 4. Objektově orientované programování: PHP podporuje objektově orientované programování (OOP), což umožňuje strukturovat a organizovat kód do tříd a objektů pro lepší správu a znovupoužitelnost kódu.
 5. Široká komunita a podpora: PHP má velkou a aktivní komunitu vývojářů, což znamená, že existuje mnoho zdrojů, knihoven a frameworků dostupných pro rychlý vývoj webových aplikací.

PHP je často používán v kombinaci s dalšími technologiemi jako jsou databázové systémy, webové servery, HTML, CSS, JavaScript a další, pro vytváření komplexních a interaktivních webových stránek a aplikací.

SEO (Search Engine Optimization)

SEO je zkratka pro Search Engine Optimization, což je proces optimalizace webových stránek a obsahu tak, aby byly lépe viditelné a lépe indexovány vyhledávači, jako je například Google. Cílem SEO je zlepšit viditelnost webových stránek ve výsledcích organického vyhledávání a získat vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání pro relevantní klíčová slova.

Hlavními rysy SEO jsou:

 1. On-Page SEO: On-Page SEO se zaměřuje na optimalizaci jednotlivých stránek webových stránek, což zahrnuje optimalizaci obsahu, meta tagů, nadpisů, URL adres, obrázků a dalších prvků na stránce.
 2. Off-Page SEO: Off-Page SEO se zaměřuje na faktory mimo samotné stránky, jako jsou zpětné odkazy (backlinky), sociální signály, autorita domény, a další faktory, které ovlivňují důvěryhodnost a autoritu stránek ve vyhledávačích.
 3. Technické SEO: Technické SEO se zaměřuje na technické aspekty webových stránek, jako jsou rychlost načítání stránek, struktura URL, sitemapy, robots.txt soubory, indexování a další technické faktory, které mohou ovlivnit indexaci a vyhledávání stránek.
 4. Keywords Research: Klíčovým prvkem SEO je výzkum klíčových slov, což zahrnuje identifikaci relevantních klíčových slov a frází, které jsou relevantní pro obsah stránek a vyhledávací záměry uživatelů.
 5. Monitoring a analýza: SEO vyžaduje pravidelný monitoring a analýzu výsledků, aby bylo možné sledovat výkonnostní metriky, jako jsou pozice ve vyhledávačích, návštěvnost, konverze a další, a provádět potřebné úpravy pro zlepšení výsledků.

SEO je důležitým prvkem online marketingu a je klíčovým faktorem pro úspěch webových stránek, protože zlepšuje viditelnost a dosah stránek ve vyhledávačích a pomáhá přilákat organický provoz a potenciální zákazníky.

Server

Server je počítačový systém nebo program, který poskytuje služby, data nebo zdroje jiným počítačům, známým jako klienti, ve výpočetní síti. Jeho hlavním účelem je zpracování a odpověď na požadavky klientů a poskytování různých služeb, jako je ukládání a sdílení dat, zpracování webových stránek, komunikace a mnoho dalšího.

Hlavními rysy serveru jsou:

 1. Poskytování služeb: Server poskytuje různé služby a zdroje, jako jsou webové stránky, aplikace, soubory, databáze, e-maily, média a mnoho dalšího, které jsou přístupné klientům prostřednictvím sítě.
 2. Zpracování požadavků: Server přijímá a zpracovává požadavky klientů, které mohou zahrnovat žádosti o zobrazení webových stránek, ukládání nebo získávání dat, komunikaci s dalšími servery a mnoho dalšího.
 3. Ukládání a správa dat: Mnoho serverů má kapacitu ukládat a spravovat data, jako jsou soubory, obrázky, dokumenty, databáze atd., a poskytovat přístup k nim klientům podle jejich oprávnění.
 4. Zabezpečení a správa: Server zajišťuje bezpečnost a správu svých služeb a dat prostřednictvím různých opatření, jako jsou autentizace, autorizace, šifrování dat, zálohování a obnova dat, monitorování výkonu atd.
 5. Spolehlivost a dostupnost: Server musí být spolehlivý a dostupný, aby mohl poskytovat své služby klientům nepřetržitě a efektivně, s minimálním výpadkem služeb.

Server hraje klíčovou roli v provozu a fungování počítačových sítí a internetu, a je nedílnou součástí infrastruktury moderních informačních technologií.

SSL (Secure Sockets Layer)

SSL je zkratka pro Secure Sockets Layer a je kryptografický protokol navržený k zabezpečení komunikace přes internet. Jeho hlavním cílem je zajistit důvěrnost, integritu a autenticitu dat přenášených mezi webovými servery a klienty.

Hlavními rysy SSL jsou:

 1. Šifrování dat: SSL umožňuje šifrování dat, což znamená, že informace přenášené mezi serverem a klientem jsou chráněny a není je možné snadno přečíst nebo zachytit třetími stranami.
 2. Autentizace serveru: SSL umožňuje autentizaci serveru, což znamená, že klient může ověřit, že komunikuje se skutečným serverem a ne s podvodným nebo padělaným serverem.
 3. Důvěryhodnost: SSL certifikáty jsou vydávány důvěryhodnými certifikačními autoritami, což zajišťuje, že komunikace mezi serverem a klientem je důvěryhodná a bezpečná.
 4. Podpora HTTPS: SSL je často implementován ve spojení s protokolem HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure), což je zabezpečená verze HTTP protokolu, která využívá SSL/TLS k zajištění bezpečné komunikace.

SSL je důležitým nástrojem pro zabezpečení webových stránek, elektronického obchodu, online bankovnictví a dalších online služeb, které vyžadují ochranu citlivých dat před neoprávněným přístupem a útoky.

Webhosting

Webhosting je služba, která umožňuje jednotlivcům nebo organizacím umístit webové stránky nebo webové aplikace na internet. Poskytovatel webhostingu poskytuje fyzický server nebo virtuální server a další služby nezbytné pro provoz webových stránek, jako je úložiště dat, šířka pásma, správa serveru, zabezpečení, zálohování dat a podpora zákazníků.

Hlavními rysy webhostingu jsou:

 1. Poskytování serverových zdrojů: Webhosting poskytuje prostředky serveru, jako je diskový prostor pro ukládání webových souborů a databází, a šířka pásma pro přenos dat mezi serverem a uživateli.
 2. Udržování a správa serveru: Poskytovatel webhostingu je zodpovědný za správu a údržbu serveru, včetně aktualizací softwaru, zajištění bezpečnosti, monitorování výkonu a řešení technických problémů.
 3. Zabezpečení: Webhosting poskytuje zabezpečení pro webové stránky a data uložená na serveru pomocí různých opatření, jako jsou firewall, antivirové programy, šifrování dat, a další bezpečnostní prvky.
 4. Podpora zákazníků: Poskytovatel webhostingu poskytuje podporu zákazníkům prostřednictvím různých kanálů, jako jsou telefonická podpora, online chat, e-maily, a další, aby zákazníci mohli řešit své otázky a problémy.
 5. Možnosti konfigurace a rozšíření: Webhosting obvykle nabízí různé možnosti konfigurace a rozšíření, jako jsou různé typy serverů (sdílené, VPS, dedikované), operační systémy, databázové systémy, a další, aby vyhověl potřebám různých typů webových projektů.

Webhosting je nezbytnou součástí provozu webových stránek a aplikací na internetu a je důležitým faktorem pro jejich dostupnost, výkon a bezpečnost.

WordPress

WordPress je světově nejoblíbenější open-source systém pro správu obsahu (CMS), který umožňuje snadné vytváření, správu a publikaci webových stránek, blogů a online obchodů. Jedná se o flexibilní a rozšiřitelný platformu, která je vhodná pro jednotlivce, malé firmy, velké korporace a všechny, kdo chtějí publikovat obsah na internetu bez nutnosti znalosti programování nebo webdesignu.

Hlavními rysy WordPressu jsou:

 1. Jednoduchost použití: WordPress nabízí intuitivní uživatelské rozhraní, které umožňuje snadnou správu obsahu, vytváření nových stránek, přidávání článků, obrázků, videí a dalšího obsahu bez nutnosti technických znalostí.
 2. Rozšiřitelnost: WordPress podporuje tisíce bezplatných a placených pluginů a témat, které umožňují rozšíření funkcí a vzhledu webových stránek podle individuálních potřeb a požadavků uživatele.
 3. SEO přátelnost: WordPress je optimalizovaný pro vyhledávače a nabízí funkce, které usnadňují optimalizaci obsahu pro lepší pozice ve výsledcích vyhledávání, jako jsou přátelské URL adresy, možnost nastavení meta tagů, sitemap generátory a další.
 4. Responsivní design: WordPress podporuje responsivní design, což znamená, že webové stránky vytvořené pomocí WordPressu se automaticky přizpůsobí různým zařízením a obrazovkám, což zlepšuje uživatelskou zkušenost a SEO.
 5. Velká komunita: WordPress má rozsáhlou komunitu uživatelů, vývojářů a designérů, kteří sdílejí své znalosti, zkušenosti, pluginy a témata, a poskytují podporu a pomoc ostatním uživatelům.

WordPress je vhodnou volbou pro vytvoření a správu jakékoli webové stránky, blogu nebo online obchodu a poskytuje uživatelům flexibilitu, jednoduchost použití a širokou podporu komunity.

Přidat slovo

Slovo
Popis
Ověřovací kód